Statutul localității
Regulamentele privind procedurile administrative
   Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre ale autorității deliberative    Regulament cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziție ale hotărârii deliberative
Hotărâri ale autorității deliberative
   Regulament pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative    Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
Hotărâri ale autorității executive
   Regulament pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive    Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
Documente și informații financiare
   Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora    Comunicări cu privire al execuția bugetară    Bugetele aprobate, inclusv anexele acestora    Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv plățile restante    Buget general consolidat    Registrul datoriei publice locale    Registrul garanțiilor locale    Programul de investiții publice
Alte documente
   Regulament privind înregistrarea refuzului de a semna / contrasemna / aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate înscris    Regulament privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și ale proiectelor dispozițiilor autorității executive    Informare asupra problemelor de interes public    Informări asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ    Minutele ședințelor publice    Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative    Declarații de căsătorie    Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii    Oricare alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

1 2 3

Nr Data Document
17 6/30/2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2022 Vizualizare
21 6/29/2023 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ÎNFIINȚARE PISTE DE BICICLETE, COMUNA LEHLIU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI Vizualizare
20 6/29/2023 Hotărâre privind delegarea doamnei consilier Uceanu Iuliana în funcția de PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Vizualizare
19 5/25/2023 Hotărâre privind aprobarea participării comunei Lehliu, jud. Călărași, la programele și parteneriatele inițiate și derulate în teritoriul asociației GAL Valea Mostiștei Vizualizare
18 5/25/2023 Hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul anual al Bugetului Local rezultat la încheierea exercițiului Bugetar al anului 2022 Sursa Ași rectificarea bugetului local al comunei Lehliu, jud. Călărași pe anul 2023 Vizualizare
16 4/27/2023 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al Bugetului Local rezultat la încheierea exercițiului Bugetar al anului 2022, sursa E Vizualizare
15 4/27/2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I, anul 2023 Vizualizare
14 4/27/2023 Hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul de carburanți al vehiculelor și utilajelor din patrimoniul U.A.T. Lehliu Vizualizare
13 4/27/2023 Hotărâre privind aprobarea statutului comunei Lehliu, Jud. Călărași Vizualizare
12 3/23/2023 Hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul bugetar al Bugetului Local rezultat la încheierea exercițiului Bugetar al anului 2022 Sursa A și recttificarea Bugetului Local al comunei Lehliu, jud. Călărași pe anul 2023 Vizualizare
11 3/23/2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul IV, anul 2022 Vizualizare
10 3/23/2023 Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 Vizualizare
9 3/23/2023 Hotărâre privind organizarea structurii organizatorice și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Lehliu, jud. Călărași, in anul 2023 Vizualizare
8 3/23/2023 Hotărâre privind organizarea rețelei locale a unităților de învățământ de stat preuniversitar la nivelul comunei LEHLIU, județul Călărași Vizualizare
7 2/23/2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești și a stațiilor de transfer Lehliu-Gară, Oltenița, Călărași, transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer la depozitul conform de deșeuri nepericuloase Ciocănești precum și colectarea, transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții și demolări, deșeurilor menajere periculoase din județul Călărași Vizualizare
6 2/23/2023 Hotărâre privind aprobarea încheierii protoolului de colaborare între UAT LEHLIU și ministerul muncii și solidarității sociale în cadrul proiectului HUB de servicii MMSS - SII MMSS cod MySmis 130963 Vizualizare
5 2/23/2023 Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2023 de către beneficiarii Legii venitului minim garantat Vizualizare
4 2/23/2023 Hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul anual al Bugetului Local rezultat din încheierea exercițiului bugetaral anului 2022 Sursa A și rectificarea Bugetului local al comunei Lehliu, jud. Călărași pe anul 2023 Vizualizare
3 2/23/2023 Hotărâre privind alegerea doamnei consilier EFTIMIE MIOARA în funcția de președinte de ședință Vizualizare
2 1/26/2023 Hotărâre privind aprobarea mandatării ADI ECOMANAGEMENT SALUBRIS să efectueze plata sumelor colectate de la OIREP-uri, în numele UAT LEHLIU către operatorul SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA Vizualizare